دستکش مواد نفتی

دستکش ضد حلال مخصوص کار با مواد نفتی از قبیل

 

بنزین – تینر – گازوئیل -نفت